< آتشكده حسن زوردار گیلانغرب  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده حسن زوردار گیلانغرب

 

این آتشکده در مسیر گیلانغرب به روستای خالو خالو قرار دارد و به شکل سک چهار طاقی است که ضلع شرقی آن تخریب شده است. ملات بکار رفته در ساختار این بنا همچون دیگر بناهای ساسانی منطقه گچ، آهک، قلوه سنگ و لاسه سنگ است. در دوره اسلامی به این آتشکده بناهای دیگری اضافه شده است. در کنار آتشکده درختی کهنسال باشاخه و تنه قطوری با نام درخت ون مشاهده می شود این بنا احتمالا هم قدمت با آتشکده شیان و متعلق به اوایل ساسانی باشد.

 آتشكده حسن زوردار

مرجع تصویر

 

 
اطلس تاریخ ایران