< آتشكده آتشكو  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده آتشكو

 

آتشكده آتشكو بر سر راه قدیمی نیم ور به رباط ترك در استان مركزی قرار دارد و به دوره ساسانی تعلق دارد. بنا در حاشیه رشته كوه و در جنوب روستای آتشكده قرار گرفته و بر دشت نیم ور مشرف است و از دو بخش ایوان و چهار تاقی تشكیل شده كه ایوان آن بسیاربلند است. آثار اتاقهای جانبی نیز دیده میشود. بر روی چهار تاقی گنبدی احتمالا از آجر داشته است. خصوصیت بارز این بنا ضخامت دیوارها و ساخته شدن آنها از سنگ لاشه است. بنای این آتشكده به شماره 311در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 

 
اطلس تاریخ ایران