< آتشكده سرده  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده سرده

 

آتشكده كوچكی در یكی از روستاهای تفت به نام سرده قرار دارد. مردم محل در زمان یورش اعراب از تخریب آن جلوگیری كرده اند

 

 
اطلس تاریخ ایران