< آتشكده باكو  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده باكو

 

این آتشكده در روستای سوراخانی در 15 كیلومتری باكو قرار دارد و در قرن چهارم پیش از میلاد ساخته شده است. باكو در زمان قاجار از ایران جدا شد و قبل از آن در خاك كشور ایران قرار داشت. با ورود اعراب به ایران این آتشكده تخریب شد . پس از قرنها دوباره زرتشتیان بازرگان هندی در این محل آتشكده را دایر كردندو ساختمان فعلی آتشكده در سال 1713 ساخته شده است. این معبد یك سالن مقدس مركزی و 26 اتاق به عنوان مهمانخانه دارد. آتش درون محراب، یك گودال و چهار ستون آتشكده فروزان است و سوخت آن گاز طبیعی است كه لوله های گاز آن قابل رویت است. در گذشته نیز از همین تكنیك برای روشن نگه داشتن آتشكده استفاده میكردند

آتشكده باكو

آتشكده باكو

تصاویر

 

 
اطلس تاریخ ایران