< آتشكده آذرنوش  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده آذرنوش

 

آتشكده مقدسی بوده كه در شهر بلخ قرار داشته. بلخ در زمان قاجار از ایران جدا شده است. فردوسی آن آتشكده را نوش آذر نامیده است.

 

 
اطلس تاریخ ایران