< آتشكده ترشيز  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده ترشیز

 

از این آتشكده اثری نمانده است و تنها با استناد به منابع تاریخی میتوان به آن دست یافت .لسترینج در كتاب جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی شهر ترشیز قدیم را در یك منزلی باختر شهر كنونی كندر نزدیك دهكده كنونی عبدل آباد دانسته است. مستوفی نوشته است در ولایت ترشیز چند قلعه محكم است اول قلعه بردارود، دویم قلعه میكاب ، سیم قلعه مجاهد آباد و چهارم قلعه آتشگاه و از این ولایت غاه و میوه به نیشابور و سبزه وار برند و سایر ولایات نیز برند .نزدیك ترشیز دهستانی به نام كشمیر قرار داشت.حمد الهه مستوفی مینویسد در قدیم درختی سرو بوده چنانچه در عالم هیچ درختی از آن بلندتر نبوده چنین گویند كه جاماسب حكیم نشانده بود و در شاهنامه ذكر درخت كشمیر آمده چنانكه گفته است
یكی شاخ سرو آورید از بهشت -------به پیش در كشمیر اندر بكشت
در دیه كشمیر هرگز زلزله نیامده و در حدود آن در مواضع دیگر زلزله بسیار باشد. به گفته قزوینی در سال 247 بفرمان متوكل خلیفه عباسی سرو معروف كشمیر را انداختند و آنرا قطعه قطعه كرده بار بر شتران نموده برای به كار بردن در ساختمان قصر جدید خلیفه در سامره از ایران عبور دادند و اعتراض و خواهش و تضرع مجوسان در جلوگیری از این عمل فایدتی نبخشید اما وقتی سرو بكنار دجله رسید كه متوكل خلیفه عباسی به دست پسرش كشته شده بود.

 

 
اطلس تاریخ ایران