< آتشكده قلعه سام شيروان و چرداول  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده قلعه سام شیروان و چرداول

 

در روستای چم بور از توابع شیروان و چرداول استان ایلام یك قلعه ساسانی به نام قلعه سام قرار دارد.قلعه بر روی كوهی مشرف به روستا واقع است و نام كوه نیز كوه سام است. در جنوب غربی قلعه یك بنای چهار طاقی مانند آتشكده های دوره ساسانی دیده میشود . در كنار این قلعه چشمه آب و درختان چنار 500 ساله ای نیزبه چشم میخورند و بقایای ریشه درخت عود نیز در محل كشف شده است كه از آن شراب هوم میگرفتند و در مراسم باستانی ایران زرتشتی ،آنرا مینوشیدند.

آتشكده قلعه سام شیروان و چرداول

دورنمای قلعه سام

پلی در نزدیكی قلعه سام

دیوار قلعه سام

 

 
اطلس تاریخ ایران تصویر :سایت میراث فرهنگی استان ایلام