< آتشكده مرند  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده مرند

 

این آتشكده در نزدیكی مرند قرار دارد

 

 
اطلس تاریخ ایران