< آتشكده تمر  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده تمر

 

آتشكده تمر در دو كیلومتری قریه تمر یا تماره در شمال غربی ارومیه قرار دارد.این آتشكده هم اكنون به صورت مخروبه در آمده است و رو به انهدام قطعی است . بنای اولیه آتشكده احتمالا مربوط به دوره هخامنشی 550-530 پ م است

 

 

 
اطلس تاریخ ایران