< آتشكده قجر دره شهر  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده قجر دره شهر

 

این آتشكده از آتشكده های مخروب استان ایلام است و در روستای قجر قرار دارد. بنای آتشكده میان خانه های روستاییان قرار گرفته و محافظت از آن بر عهده آنان است

آتشكده قجر دره شهر

آتشكده قجر دره شهر

 

تصویر : اطلس تاریخ ایران
 
اطلس تاریخ ایران