< پرستشگاه مهر بابا عباس  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

پرستشگاه مهر بابا عباس

 

در جنوب غرب خرم آباد و به فاصله هشت كیلومتری خرم آباد-كوهدشت در دره بابا عباس،كه هم اكنون منطقه نظامی است، دخمه ای در دل كوه كنده شده و در اطراف آن چند ستون و چهار دیوار سنگ چین دیده میشود. این دخمه به پرستشگاه مهر مشهور است. در غرب دخمه پله هایی قرار دارد كه به بالای كوهی میرسد كه شاید قربانگاه بوده است . اكنون ورود به این منطقه ممنوع است و برای بازدید از آن باید مجوز گرفت

 

اطلس تاریخ ایران