< آتشكده خير آباد  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده خیر آباد

 

آتشكده ای در سمت راست جاده خیر آباد به بهبهان ودر سمت چپ رودخانه خیر آباد قرار دارد و در زمان ساسانیان ساخته شده است.این بنا به چهارتاقی خیر آباد مشهور است. ساختمانی است مربع شكل كه از گچ و لاشه سنگ ساخته شده است. در چهار طرف این آتشكده چها ر تاق قرار دارد كه هر كدام روی چهار ستون استوار هستند

 

 

اطلس تاریخ ایران