< آتشكده سيروان  
 
بناهاي مذهبي ايران باستان

آتشكده سيروان

 

پيش از به شاهي رسيدن انوشيروان دادگر در اين محل بت خانه اي قرار داشته است . انوشيروان دستور داد بتها را نابود كردند و به جاي آن آتشكده اي بنا نمودند. مسعودي ميگويد اين آتشكده پيش از زرتشت ساخته شده است

 

اطلس تاريخ ايران