< آتشكده سيروان  
 
بناهاي مذهبي ايران باستان

آتشكده سيروان

 

پیش از به شاهی رسیدن انوشیروان دادگر در این محل بت خانه ای قرار داشته است . انوشیروان دستور داد بتها را نابود كردند و به جای آن آتشكده ای بنا نمودند. مسعودی میگوید این آتشكده پیش از زرتشت ساخته شده است

 

اطلس تاریخ ایران