< آتشكده بارنوا  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده بارنوا

 

از آتشكده بارنوا اطلاعات چندانی در دست نیست ، مسعودی در كتاب مروج الذهب نوشته است كه در دومین روز به قدرت رسیدن اردشیر این آتشكده در جنوب ایران ساخته شده است.

 

اطلس تاریخ ایران