< آتشكده پيرچم  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده پیرچم

 

روستای پیرچم در كنار جاده آببر به گیلوان قرار دارد. در جنوب روستا بر روی یك تپه بنایی قرار داردكه پلان آن به شكل چلیپا است. امروزه از این بنا فقط دیوارهای آن باقی مانده است. روستاییان این بنا را به نام پیر میشناسند.

 

 

اطلس تاریخ ایران