< آتش در مهر يزد  
 
بناهاي مذهبي ايران باستان

آتش در مهر يزد

 

آتش اين آتشكده به شهر و بلوكات متعلق است. اين آتشكده در يزد قرار دارد و بنايي معاصر است. آتش آتشكده ورهرام از آتش اين آتشكده مقدس تر است .در ايران دو آتش ورهرام قرار دارد كه علاوه بر يزد در كرمان نيز مشاهده ميشود

 

اطلس تاريخ ايران