< آتش در مهر يزد  
 
بناهاي مذهبي ايران باستان

آتش در مهر يزد

 

آتش این آتشكده به شهر و بلوكات متعلق است. این آتشكده در یزد قرار دارد و بنایی معاصر است. آتش آتشكده ورهرام از آتش این آتشكده مقدس تر است .در ایران دو آتش ورهرام قرار دارد كه علاوه بر یزد در كرمان نیز مشاهده میشود

 

اطلس تاریخ ایران