بناهای مذهبی ایران باستان

آتش ورهام یزد

 

این بنا به همت زرتشتیان یزد و پارسیان هند در سال 1313 ساخته شده است.بنا در حیاطی سر سبز قرار دارد كه حوضی مدور به زیبایی آن اضافه كرده است. آتش در مكانی بلند تر از سالن قرار دارد و اتاقهایی برای نیایش كنار آن تعبیه شده است. آتش شعله ور در این آتشكده 1515 سال پیش از آتشكده ناهید پارس به آتشكده روستای هفتادر آورده شده است . از آنجا به روستای ترك آباد منتقل شده و پس از سی سال نگه داری در غار اشكفت یزدان بالاخره به یزد آورده شده است و پس از ساخت بنای آتشكده آنرا به آنجا انتقال داده اند. حجاریهای زیبای این آتشكده در اصفهان ساخته شده است و سپس به یزد انتقال یافته است.

آتش ورهام یزد

 

اطلس تاریخ ایران