< نيايشگاه خوربس قشم  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

نیایشگاه خوربس قشم

 

در دل كوه شهید در جزیره قشم اتاقهایی با دست كنده شده و به نظر می رسد پرستشگاه میترا است. در این محل سفالهای اشكانی بسیاری نیز كشف شده است. نمونه این معابد در غرب ایران دیده میشود. این حفره ها كه در دل كوه كنده شده اند شامل هال، راهرو و اتاقهایی در دو طرف هستند. ورودی های این معابد در سینه كوه قرار دارند.بر دیوارهای این معابد صدفهای بسیاری دیده میشود

 

 

 

اطلس تاریخ ایران - تصاویر : پگاه آراسته