< آتشكده برزو اراك  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده برزو اراك

 

این آتشكده در دوازده كیلومتری راهجرد در 65 كیلومتری شمال اراك قرار دارد. بنای آن به دوران ساسانی ساخته شده است و معماری آن به صورت نمادین نشاندهنده یك آتشكده ساسانی است

 

اطلس تاریخ ایران