< معبد آناهیتای شهر استخر  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

معبد آناهیتای شهر استخر

 

شهر استخر در كنار جاده اصلی اصفهان به شیراز قرار دارد به نحوی كه جاده شهر را به دو نیم تقسیم كرده است. در كنار این محل نقش رجب قرار دارد .اطلاعات با ارزش معماری از این محل كشف نشده است زیرا تاكنون آنچنان كه باید حفاری علمی نشده است ولی بر اساس منابع تاریخی میدانیم كه در این محل معبد آناهیتایی قرار داشته است كه پدر اردشیر اول موسس سلسله ساسانی مسئول آن بوده است. اردشیر نیز كه خود تربیتی مذهبی داشته پس از پیروزی بر اردوان پنجم جنازه او را به همین معبد تقدیم میكند. این شهر در زمان هخامنشیان نیز آباد بوده و هم اكنون دو ستون هخامنشی را در محدوده این شهر میتوان دید. ظاهرا شاپور ساسانی بنا بر نذری كه داشته ، شهر را گسترش داده است.

 

 

اطلس تاریخ ایران