< آتشكده لامرد  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده لامرد

 

این آتشكده نیز توسط مهر نرسی ساخته شده است و بر سر راه قدیم فیروز آباد به كازرون قرار دارد. این آتشكده نیز یكی از پنج آتشكده ای است كه مهر نرسی بین كازرون و فراشبند ساخته است

 

اطلس تاریخ ایران