< آتشگاههای لامرد  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشگاههای لامرد

 

چندین آتشگاه از دوره ساسانی در روستای ركن آباد از توابع اشكنان فارس قرار دارد.

 

 

اطلس تاریخ ایران