< آتشكده فراشبند  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده فراشبند

 

در كنار جاده فراشبند به اهرم آثاری از یك آتشكده ساسانی وجود دارد كه از روی شواهد معماری میتوان حدس زد مهر نرسی سازنده آن باشد. این آتشكده مدتها به صورت طویله عشایر مورد استفاده قرار گرفته است و امروزه به تاق و تپه مشهور است

 

 

آتشكده فراشبند
آتشكده فراشبند
آتشكده فراشبند
اطلس تاریخ ایران