< آتشكده صميكان شيراز  
 
بناهاي مذهبي ايران باستان

آتشكده صميكان شيراز

 

اين آتشكده در 140 كيلومتري جنوب شيراز در كنار جاده اي از دوره ساساني قرار دارد. بناي آتشكده متعلق به دوره ساساني است.

 

 

 


اطلس تاریخ ایران