< آتشكده گناباد  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده گناباد

 

در آبادی گیسور گناباد آتشكده ای وجود دارد كه از دوران هخامنشیان بر جای مانده است.در اطراف این آتشكده چند قلعه باستانی به نامهای قلعه دختر شور آباد ، قبر پیران و پشن قرار دارد. این قلعه ها به دوران پیش از اسلام تعلق دارند.


 

 

 


اطلس تاریخ ایران