< آتشكده تشوير طارم عليا  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده تشویر طارم علیا

 

این آتشكده در منطقه طارم در مسیر سرخه دیزج به گیلوان قرار دارد.بقایای دو بنا و گورستانی در كنار جاده قرار دارد. پلان یكی از بناها چهار ضلعی و دیگری هشت ضلعی است.مصالح آنها سنگ و گچ و ساروج است . از این دو بنا جز جرز دیوارها چیزی بر جا نمانده است. این بناها منسوب به دوره ساسانی هستند

 

 

 

 

آتشكده تشویر
آتشكده تشویر

آتشكده تشویر

تصویر و منبع :سایت خبری میراث فرهنگی


آتشكده تشویر

مرجع تصویر

اطلس تاریخ ایران