بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده تخت رستم

 

خرابه هایی به نام تخت رستم در دشت شهریار در پنجاه كیلومتری تهران قرار دارد و از دو صفه یا تخت گاه تشكیل شده است.یكی از این صفه ها در قله صخره و دیگری در ارتفاع پایین تر قرار دارد.صفه اول كه در فضای آزاد قرار دارد محلی است كه بر روی آن آتش قرار میدادند.روی صفه دوم مراسم مذهبی انجام میگرفته است.در فاصله پانزده متری از تخت گاه پایینی یك بنای گنبدی شكل قرار دارد كه احتمالا آتش مقدس را در آن نگه میداشتند و با فاصله دوازده كیلومتری از این محل میتوان تخت كیكاووس را مشاهده كرد كه صفه ای مانند صفه تخت رستم میباشد

 

 

 

 

آتشكده تخت رستم
آتشكده تخت رستم
تصاویر از علی مجدفر
اطلس تاریخ ایران - منبع :سیمای میراث فرهنگی