< آتشكده نطنز  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده نطنز

 

در حوالی مسجد جمعه نطنز در بین خانه های مسكونی آتشكده ای از دوران ساسانی بر جای مانده است. چهار ستون از هفت ستون و یك طاق از چهار طاق آن تاكنون بر جای مانده اند. بقیه قسمتهای بنا تخریب شده است.اضلاع بیرونی هریك از بناها 11.35 متر است. اصل این بنا با لاشه سنگ ساخته شده است و روی آنرا با گچ پوشانده اند

 

 

 

منبع :سایت خبری میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران