< آتشكده آبادی صبح  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده آبادی صبح

 

این آتشكده در پنج كیلومتری شمال غربی روستای قوشه دامغان قرار دارد . در حال حاضر از آن فقط ستونهای عظیم و قطوری به جا مانده است

 

 

 

منبع :سایت خبری میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران