< آتشكده میمه دهلران  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده میمه دهلران

 

آتشكده میمه دهلران در زرین آباد میمه دهلران قرار دارد و از بنای آن تخریب شده است. معماری این بنا مشابه معماری ساسانی است

 

 

 

منبع :سایت خبری میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران