< آتشكده گره  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده گره یا جره

 

چهار تاقی بزرگی در بیرون روستای بالاده كازرون قرار دارد كه از سنگ و ملات گچ ساخته شده است.ارتفاع آن چهارده متر است و گنبد آن به حالت نیمه خراب در آمده است.این آتشكده یكی از پنج آتشكده ای است كه مهرنرسی وزیر بهرام پنجم در بین كازرون تا فراشبند بنا كرده است

 

 

 

 

آتشكده گره

منبع :سایت خبری میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران