< آتشكده قمپ  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده قمپ فسا

 

در بیست كیلومتری شمال فسا در كنار دریاچه كوچكی آثاری از دوره ساسانیان بر جا مانده است كه در میان آنها یك آتشكده نیز دیده میشود كه سقف آن ریخته است. اهالی محل این آتشكده را به نام قربانگاه می شناسند و آنرا به طهمورث پادشاه پیشدادیان نسبت می دهند. در كنار آتشكده آثار متفرقه ای از یك شهر ساسانی دیده میشود، از جمله سنگ سلمان كه دروازه ورودی یك بنا بوده است.

 

 

 

 


آتشكده قمپ

آتشكده قمپ

بناهای ساسانی
اطلس تاریخ ایران - منبع :سایت خبری میراث فرهنگی