بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده آذرجو داراب

 

این آتشكده در ده كیلومتری غرب داراب قرار دارد و به سبك چهار تاقی با گنبد ساخته شده است. آوار دیوارهای این آتشكده را تا نصف گرفته است و گنبد آن ریخته است. كنار آتشكده كوه سنگی حفره سیاه قرار دارد و چشمه بزرگی نیز در كنار آن است. بنا به روایت مروج الذهب مسعودی این آتشكده به دستور اشو زرتشت بنا شده است. زرتشت به یستاف شاه دستور داد تا آتش مقدس جمشید را بیابد و یستاف شاه آنرا در خوارزم یافت و به دارابگرد آورد و در آنجا آتشكده ای بنا نمود و آتش مقدس را در آن نگه داری نمود. سپس شهر خرم دارابگرد را بنا نمود.از سال 332 هجری قمری نام آن به آتشكده آذرجو تغییر كرد

 

 

 

 

آتشكده آذر جو داراب
اطلس تاریخ ایران - منبع :سایت خبری میراث فرهنگی