< پرستشگاه و آتشكده های باستانی ایران  
 
ساسانیان

پرستشگاه و آتشكده های ایران باستان

آتشكده پرستشگاه زرتشتیان است كه آتش در جایی خاص از آن قرار میگیرد و آیینهای دینی در برابر آن انجام میشود. ایرانیان باستان تا قرن 4 پ م در فضای باز نیایش میكردند و اردشیر دوم هخامنشی اولین بار نیایشگاه مسقف ساخت.اطلاعات ما در مورد آتشكده ها به زمان ساسانیان باز میگردد.این آتشكده ها چهار تاقیهایی گنبد دار هستند كه درون آنها آتشدانی قرار دارد و در آن آتش روشن نگه داشته میشود.آتشكده ها بر اساس نوع آتشی كه در آنها قرار دارد به سه گروه آتش بهرام، آدران و دادگاه تقسیم میشوند.آتشكده های بسیاری در ایران باستان ساخته شده است كه پس از ورود تازیان به مرور تخریب شدند.برخی از آنها نیز به مسجد تبدیل شدند مانند مسجد جامع اصفهان و اردستان. در جدول زیر تعدادی از آتشكده های ایران باستان شناسایی شده است

نقشه معابد و آتشكده های ایران

 

ستاره های بنفش نشاندهنده آتشکده ها روی نقشه هستند

 

منطقه غرب
منطقه شرق
منطقه جنوب ومركز
منطقه شمال

آتشكده فیروز آباد

آتشكده آذر گشنسب

آتشكده فرنبغ

آتشكده شهر بیشاپور

چهار تاقی آغمیون

آتشكده چهارقاپی قصر شیرین

آتشكده آذرجو داراب

آتشكده آذرخش داراب -مسجد سنگی

آتشكده قمپ فسا

آتشكده شوفات تبریز

آتشكده كازرون

آتشكده گره كازرون

آتشكده میمه دهلران

آتشكده موشكان

آتشكده سیاهگل ایوان

آتشكده صمیكان شیراز

آتشكده فراش بند

آتشكده كنار سیاه فیروز آباد

آتشكده فراز مرا اورخذایا فیروز آباد

آتشگاههای ساسانی لامرد

آتشكده دره شهر

آتشكده قجر دره شهر

آتشكده قینقر مهران

آتشكده شیان كرمانشاه

آتشكده تمر

آتشكده قلعه سام چرداول

آتشكده میانه

آتشكده ای در ارمنستان

آتشكده خیر آباد كهگیلویه

آتشكده كلم

آتشكده نیر اعظم

آتشكده حسن زوردار

آتشكده پلنگرد

آتشكده میل میله

آتشكده باكو

آتشكده برزین مهر سبزوار

آتشكده سیروان

آتشكده بازه هور تربت حیدریه

آتشكده گناباد

آتشكده نیشابور

  • منار سكوت زاهدان

آتشكده كركوی زابل

آتشكده میر مظفر سبزوار

آتشكده كوه خواجه زابل

آتشكده ترشیز

آتشكده آذرنوش

آتشکده سرخ کتل

آتشکده نوبهار بلخ

آتشكده جاویدان مسجد سلیمان

آتشكده اصفهان

آتشگاه نجف آباد

آتشكده نیاسر كاشان

آتشكده كرمان

آتشكده گل سرخدان كهگیلویه

آتشكده نطنز

آتشكده پیر همدانی آب بر

آتشكده برزو اراك

آتشكده سمنان

آتشكده بارنوا

آتشكده سرده

آتشكده خرم دشت كاشان

آتشكده مهر اردشیر در اردستان

آتشكده زروان اردشیر در رستاق خوار

آتشكده ورهام یزد و آتشكده درمهر یزد

آتشكده آتشكو

آتشكده ویگل

آتشكده بندیان درگز

آتشكده قصران

تخت رستم

آتشكده ری

آتشكده كوسان بهشهر

آتشكده آبادی صبح

آتشكده تشویر طارم

آتشكده الزین طارم

آتشده پیرچم طارم

آتشكده نویس

آتشكده گیلانكشه

آتشكده چاكسر آمل

 

اطلس تاریخ ایران