عكسهایی از شهر باستانی بیشاپور
 
 
 

تصاویر از کتاب بیشاپور گیرشمن