بیشاپور

نمای شهر بیشاپور از بال

شهر باستانی بیشاپور از بالا