ساسانیان- بیشاپور
 

سنگ نگاره شماره ششم

شاپور دوم

 
 

در این سنگ نگاره كه حدود 10 متر پهنا و 5 متر بلندی دارد شاه با مویی انبوه بر روی شانه ها در ردیف بالا در میان گروهی از بلند پایگان كه در دو طرف به صف ایستاده اند و رو به او دارند بر تخت نشسته است.
شاه دست چپ خود را بر روی دسته شمشیر بلند خود، به صورت عمود بر زمین نهاده است و دست راست خود را بر دبوس شاهی تكیه داده است. در ردیف پایین سمت چپ، اسب شاه نیز نمایان است. گلوله ای كه از زیر شكم اسب آویزان است نشان دهنده این است كه این اسب از آن شاه است.
نفر اول در ردیف پایین سمت راست شاه سر بریده دشمنی را در دست دارد. از كلاهش پیداست كه مغلوبی كوشانی است. در پی سر بریده غنایم دیگری نیز به چشم می خورند.

 
 

سنگ نگار ه شماره 1

سنگ نگاره شماره 2

سنگ نگاره شماره 3

سنگ نگار ه شماره 4

سنگ نگار ه شماره 5

 
اطلس تاریخ ایران