بیشاپورسنگ نگاره شماره پنج  
ساسانیان- بیشاپور

سنگ نگاره پنجم بیشاپور

 

سنگ نگاره بهرام دوم

این سنگ نگاره بهرام دوم را سوار بر اسب نشان میدهد به طوری كه سرنیزه ای در دست چپ دارد و با دست راست شمشیری را گرفته است.در جلوی او نمایندگان عرب صف كشیده اند كه بوسیله سرداران ایرانی راهنمایی میشوند و به عنوان هدیه اسب و شتر با خود آورده اند.این نمایندگان همگی پا برهنه هستند و كیفیت حجاری آنها به گونه ای است كه حالت تحقیر را كاملا نشان دهد.در این نقش برجسته هنرمند سنگتراش به نقش برجسته كاملا حالت سه بعدی داده است به گونه ای كه می توان این سنگ نگاره را یك نوع مجسمه دانست

سنگ نگاره بهرام دوم - بیشاپور

سنگ نگاره شماره 1

سنگ نگاره شماره 2

سنگ نگاره شماره 3

سنگ نگاره شماره 4

سنگ نگاره شماره 6

سنگ نگاره بهرام دوم - بیشاپور سنگ نگاره بهرام دوم - بیشاپور
سنگ نگاره بهرام دوم - بیشاپور سنگ نگاره بهرام دوم - بیشاپور

اطلس تاریخ ایران