ساسانیان- بیشاپور

سنگ نگاره شماره چهارم

بهرام اول

 

این سنگ نگاره بهرام اول را در حالت تاج ستانی از اهورامزدا نشان میدهد بطوریكه هر دو سوار بر اسب هستند و بهرام اول پسر شاپور در حال گرفتن حلقه قدرت ازاهورامزدا می باشد.این سنگ نگاره 9.5 متر پهنا و بیش از 4 متر ارتفاع دارد و می توان آنرا اوج كار سنگتراشان ساسانی به شمار آورد.

سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور

در نشان دادن لباس فاخر شاه و ایزد روبرویش زحمت زیادی كشیده شده است.به خوبی پیداست كه ایزد با صمیمیت دیهیم فرمانروایی را به سمت شاه دراز كرده است و شاه نیز با حالت نجیب و بسیار آگاه آنرا دریافت می كند. نوشته كنار این نگاره به نرسی پسر سوم شاپور تعلق دارد.

سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور

در زیر پای اسب بهرام اول نقش برجسته فرد مغلوبی دیده میشود كه احتمالا در زمان نرسی ساخته شده است.همچنین كتیبه همراه این نگاره ازآن نرسی است و آنرا بر نگاره برادر بزرگ خود افزوده است .

سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور

این كتیبه در اصل از آن بهرام بوده و نرسی برادر بهرام بعدها به سبب اینكه او را غاصب شاهنشاهی خود میدانسته به جای نام او نام خود را بر كتیبه نوشته است.

سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور

 
 
 
سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور
سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور
سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور
 

سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور

:كتیبه بهرام/نرسی در تنگ چوگان

سنگ نگاره بهرام اول در بیشاپور

 

اطلس تاریخ ایران