ساسانیان- بیشاپور

 

سنگ نگاره شماره سه
شاپور اول و دشمنان رومی

 

در سمت راست رودخانه سنگ نگاره ای به پهنای 12.40 وارتفاع 4.69 متر از شاپور به یادگار مانده است. در این سنگ نگاره شاپور سوار بر اسب رو به سمت چپ دارد. جسد گوردیان زیر پای اسب افتاده است. شاپور با دست راست امپراتور فیلیپ عرب را گرفته است و فیلیپ با توجه به سنت دربار ایران دستها را در زیر آستین پنهان كرده است. والرین جلوی اسب شاپور زانو زده و این بار هم مسلح است و شمشیر رومی خود را از بازوی چپ آویخته و شنلی شال مانند و مواج بر دوش دارد .
رفتار متفاوت شاپور با والرین و فیلیپ از آن رو است كه فیلیپ در سال 244 میلادی با پرداخت غرامت به شاپور با او پیمان صلح بست در حالی كه والرین در حال نبرد با شاپور دستگیر شد. درست در پشت سر والرین مردی ایستاده كه با خونسردی به دسته شمشیر تكیه داده است. او ولیعهد شاپور، هرمزد اردشیر است. نفر سمت راست نایب السلطنه شاپور بیدخش است كه هر دو دست را به نشانه احترام بلند كرده است. فرشته ای شناور در بالای اسب شاپور در حال دادن دیهیم شاهی به اوست .
در دو سوی سنگ نگاره مجلسهایی در چهار ردیف در نظر گرفته شده است كه در آنها بلند پایگان ایرانی، اسیران رومی و حاملان غنیمتهای جنگی هریك به طور جداگانه به نمایش در آمده اند و روی هم رفته چشم انداز شلوغی را پیرامون مجلس اصلی فراهم آورده اند .

 
 
 
 
اطلس تاریخ ایران