ساسانیان- بیشاپور

سنگ نگاره شماره یك
نقش تاج ستانی شاپور اول

 

این سنگ نگاره با 9.20 متر پهنا و 5.50 متر بلندی به شدت آسیب دیده است.دو اتفاق مهم زمان شاپور یعنی آیین دیهیم ستانی او ازاهورامزدا وجریان پیروزی او بر امپراتور روم ر ا در هم بافته است.شاپور سوار بر اسب است و گوردیان سوم امپراتور شكست خورده روم در زیرپای اسب قرار دارد.همچنین والرین دیگر امپراتور شكست خورده روم در حال زانو زدن در مقابل شاه سواربر اسب به به چشم می خورد.والرین با شنل شال مانند و مواج، مسلح است و شمشیر رومی خود را از حمایل بازوی چپ آویخته است.این بدان معنی است كه باكی از مسلح بودن او نیست یا به احترام امپراتور بودنش خلع سلاح نشده است.نكته مهم در سنگ نگاره این است كه او بر سر راهی كه به روم ختم میشود در حضور شاه زانو زده و به او وملتمس است . دیهیم ستانی در 242 میلادی و پیروزی بر والرین در 260 میلادی اتفاق افتاده است

 

تاج ستانی شاپور اول- بیشاپور

 

اطلس تاریخ ایران