ساسانیان- بیشاپور
 

سنگ نگاره های ساسانی بیشاپور


 

بیشاپور با شش سنگ نگاره دوره ساسانی شهر سنگ نگاره های این دودمان است.سنگ نگاره ها در روبروی بقایای شهر بیشاپور در تنگ چوگان قرار دارند. چهار سنگ نگاره در سمت چپ رود شاپور و دو دیگر در سمت راست آن قرار دارند .رود شاپور از كنار شهر میگذرد و این نگاره ها در حومه شهر قرار دارند و در دل كوههای صخره ای زاگرس خوابیده اند.سه سنگ نگاره از یادگارهای شاپور اول است و بقیه به دیگر شاهان ساسانی تعلق دارد. موضوع اصلی سنگ نگاره های شاپور پیروزی بر امپراتوران روم است. از چهار سنگ نگاره ای كه در یك طرف رود قرار دارند كانال آبی گذشته است كه در سال 1349 آنرا از روی نگاره ها برداشته اند.این كانال قسمتهایی از سنگ نگاره ها را به كلی از بین برده است .در واقع سازندگان كانال هیچ اطلاعی از ارزش این نگاره ها نداشتند. یكی از سنگ نگاره ها متعلق به بهرام اول است كه تاج ستانی از اهورامزدا را نشان میدهد . دو دیگر متعلق به بهرام دوم است

 
 

 

سنگ نگاره های ساسانی بیشاپور

سنگ نگاره شماره 1

سنگ نگاره های ساسانی بیشاپور

سنگ نگاره شماره 2

 

 

 

سنگ نگاره های ساسانی بیشاپور

سنگ نگاره شماره 3

سنگ نگاره های ساسانی بیشاپور

سنگ نگاره شماره 4

 

سنگ نگاره های ساسانی بیشاپور

سنگ نگاره شماره 5

سنگ نگاره های ساسانی بیشاپور

سنگ نگاره شماره 6

تنگ چوگان
تنگ چوگان
غار شاپور
غارشاپور
اطلس تاریخ ایران