مجسمه شاپور اول در دهانه غار بر روی سنگ طبیعی كنده شده است
ساسانیان

غارشاپور

 

مجسمه شاپور یكی از آثار مهم دوره ساسانی است كه در نزدیكی بیشاپور قرار دارد. این مجسمه كه ارتفاع آن شش متر است در دهانه غاری در ارتفاع 800 متری از زمین قرار دارد . مجسمه بر روی ستونی از رسوب استالاكتیت و استالاگمیت در دهانه غار تراشیده شده است. نوار دیهیم آویخته از تاج كه پشت سر به صورت آبشاری مواج بوده است بر ستبر گردن شاپور افزوده است و مانع جدا شدن سر از گردن در طول سالیان گشته است. دور گردن این تندیس در حدود 230 سانتی متراست.

مجسمه شاپور در بیشاپور
این تندیس در طول سالیان روی زمین افتاده بود. در 1336 خورشیدی دوباره بر جای خود نشانده شد. غار شاپور به دخمه شاپور نیز شهرت دارد. امكان دارد كه جسد شاپور به روش زرتشتیان در این دخمه گذاشته شده باشد .

مجسمه شاپور در بیشاپور

مجسمه شاپور در بیشاپور غارشاپور
غارشاپور غارشاپور
اطلس تاریخ ایران