كتیبه اپسای دبیر

در سال 1936 گیرشمن در حفاریهای بیشاپور دو ستون را كشف كرد كه بر یكی از آنها دو كتیبه نقش بسته بود.بر اساس كتیبه مجسمه ای از شاپور نیز وجود دارد كه هنوز كشف نشده است. كتیبه فارسی میانه در 16سطر و كتیبه پارتی در 12 سطر نوشته شده است.این دو كتیبه با هم همخوانی دارند.این كتیبه شرح گزارش دبیری است به نام اپسا كه مجسمه ای از شاپور ساخته و شاپور در قبال آن به او پاداش داده است.این كتیبه مربوط به زمانی است كه ساخت شهر بیشاپور به اتمام رسیده است و گیرشمن آنرا 244 میلادی میداند.اپسا دبیری از شهر حران بوده است .عده ای حران را در حوالی اصفهان و گروهی دیگر آنرا در بین النهرین میدانند.

ماه فروردین
در سال پنجاه و هشتم
در سال چهلم آتش اردشیر
در سال بیست و چهارم آتش شاپور،شاه آتشها
این پیكر خداوندگار مزداپرست شاپور
شاهنشاه ایران و انیران
كه چهر از یزدان دارد
پسر خداوندگار مزدا پرست اردشیر شاهنشاه ایران
كه چهر از یزدان دارد نوه خداوندگار پابگ شاه
را و اپسای دبیر از شهرستان حران از مال خویش ساخت
و آن را به خداوندگار مزداپرست شاپور
شاهنشاه ایران و انیران كه چهر از یزدان دارد داد
و هنگامی كه شاهنشاه این پیكره را دید
او اپسای دبیر را
زر و سیم بنده و كنیز باغ و خواسته داد

روایت فارسی میانه كتیبه اپسای دبیر

روایت پارتی كتیبه اپسای دبیر

اپسا

اطلس تاریخ ایران