بیشاپور

پلكانی در شهر بیشاپور

پلكانی در شهر بیشاپور