بیشاپور

موزاییكهای تالار موزاییك  بیشاپور

تصاویر اسکن شده از کتاب بیشاپور گیرشمن- کاشیکاری