بیشاپور

عكس هوایی از معبد آناهیتا

عكس هوایی از معبد آناهیتا