بیشاپور

معبد آناهیتا در بیشاپور

معبد آناهیتا در بیشاپور- راهروهای زیر زمینی عبور آب- محل عبور آب در چپ و راست راهرو مشخص است