بیشاپور

بیشاپور

نمای معبد آناهیتای بیشاپور از سطح زمین - محل ورود و خروج آب به حوض اصلی مشخص است