بیشاپور

 معبد آناهیتا بیشاپور

درگاهی معبد آناهیتا به سبك هنر هخامنشی است- پشت درگاه پلكانی است كه به سطح زمین میرسد